Z důvodu celozávodní dovolené 🏝️ u našich dodavatelů se může doručovací lhůta 🕑 prodloužit až o 1 týden. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Nerozumíte některému z odstavců Obchodních podmínek? Nevadí. Kontaktujte nás na info@polsky-nabytek.cz a my Vám vše rádi vysvětlíme.Kopie návrhu Text odstavce

Obchodní podmínky platné od 1.2.2023

 

1. Obecná ustanovení 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) provozovatele Polský nábytek s.r.o.,

 • se sídlem: Bohuslava Martinů 1885/2, 741 01 Nový Jičín,
 • identifikační číslo: 19579730,
 • DIČ: CZ19579730,
 • telefon: +420 606 900 940, 
 • Email: info@polsky-nabytek.cz,
 • číslo účtu pro bezhotovostní platby registrované u společnosti: Fio banka, a.s.,
 • s číslem účtu: 2702622102/2010
 • IBAN: CZ56 2010 0000 0027 0262 2102,
 • BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

(dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.polsky-nabytek.cz (dále jen „e-shop“), nebo v souvislosti s touto smlouvou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva včetně Podmínek je archivována prodávajícím v příslušné podobě a  prostřednictvím přílohy zasílána kupujícímu společně s objednaným zbožím.

Tyto Podmínky jsou platné pro všechny Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

 2. Uzavření Smlouvy

2.1. Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2.2 K uzavření Smlouvy je třeba uzavřít objednávku na E-shopu, kde se nachází zboží, které je prezentováno prodávajícím jako určené k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Uzavření Smlouvy se podmiňuje mimo jiné:

 1. Objednáním zboží: Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách E-shopu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách E-shopu, je návrhem na uzavření Smlouvy. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a pozměnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
 2. Správností údajů: Při tvorbě objednávky je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl Prodávajícímu jsou považovány za správné a pravdivé.
 3. Odesláním objednávky: Odeslání objednávky Kupujícím se rozumí potvrzení všech předchozích definovaných kroku k úspěšnému uzavření Smlouvy. V době odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu se jedná o návrh na uzavření Smlouvy.
 4. Plněním objednávky: Kupující obdrží informace o plnění objednávky za podmínek platných v době objednání. Tyto podmínky budou uvedeny v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
 5. Uhrazením objednávky: V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny za objednávku.

2.3. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Prodávajícím nad rámec celkové ceny nelze očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku Prodávající využívá.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

2.5. Objednávku je možné uzavřít výhradně těmito způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu
 • elektronickou poštou na adrese info@polsky-nabytek.cz
 • telefonicky na výše uvedeném čísle

2.7. Po odeslání objednávky Kupujícím potvrdí Prodávající běžným způsobem objednávku na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující v objednávce, a tím bude Smlouva považována za uzavřenou.

2.8 Přílohou potvrzení o uzavření Smlouvy je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.9 Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje až e-mailová zpráva, ve které prodávající potvrdí objednávku kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno na webové stránce, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

 

3. Práva a povinnosti Prodávajícího 

3.1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.2. Prodávající se vznikem Smlouvy zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

3.3. Prodávající si dále vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.4. Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

3.5. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3.6 V případě odeslání věci Prodávajícím odevzdá věc Kupujícímu předáním dopravci k přepravě na adresu kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá věc kupujícímu, jakmile kupujícímu věc předá dopravce.

3.7. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3.8. Prodávající zabalí věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

3.9. Prodávající výslovně informuje, že požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb a provedení věci, jsou-li vyžadovány a poskytovány.

 

4. Práva a povinnosti Kupujícího

4.1. Kupující se vznikem Smlouvy zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu cenu za odevzdané zboží, které je předmětem koupě, a nabude tak vlastnické právo k ní.

4.2. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat na E-shopu před zaplacením Zálohy.

4.3. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků E-shopu na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu Prodávajícího. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno kupujícího a přidělené zákaznické číslo.

4.4. Byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem, má Kupující právo Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění dle podmínek odstavce Odstoupení od kupní smlouvy.

4.5. Obdrží-li Kupující věc s vadou, právo kupujícího z vadného plnění určuje vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i v případě, že se projeví až později. Právo kupujícího ukládá  i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

4.6. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

4.8. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.7. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Posouzení nebezpečí škody na věci se řídí Reklamačním řádem.

4.8. Věc je považovaná za vadnou, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i vada v dokladech nutných pro užívání věci.

 

5. Platební podmínky a cena zboží

5.1 Prodávající má na výběr výhradně tyto platební podmínky:

 • platba předem bankovním převodem
 • platba dobírkou při doručení zboží
 • platba on-line kartou v případě, že je tato možnost dostupná

5.2. Platební podmínkou je platba při využití způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši 30% hodnoty objednávky. Vše o tom, proč požadujeme zálohu se dočtete ZDE. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura – daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést při zadání platby variabilní symbol platby. Uhrazení platby je splněno v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu bez vyzvání daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle v příloze e-mailu o vypořádání objednávky ve formě přílohy.

5.5. Všechny ceny jsou smluvní. Na E-shopu jsou aktuální ceny považované v době uzavření objednávky za platné. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně určeno jinak.

5.6. Akční ceny se řídí Novelou zákona č. 374/2022 Sb., z 6.1.2023.

5.7. Dodací lhůta, zveřejněná na webové stránce u nabízeného zboží, počíná běžet dnem přijetí platby, případně zálohové platby, přičemž přijetím se rozumí obdržením částky za objednávku na účet Prodávajícího.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-shop uvedl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně, slevových kódech, nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u Prodávajícího nedostupné, nebo se jedná o testovací, či váhové a doplňkové zboží, sloužící pro provoz E-shopu. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Smlouvy.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo na uhrazení zálohy Kupujícím při uzavření Smlouvy a to ve výši 30% z kupní ceny zboží. Prodávající nebude požadovat po Kupujícím zálohu u zboží v hodnotě nižší než 10 000 Kč, nebo rovné 10 000 Kč. 

5.10 Kupující má nárok na stornování objednávky a navrácení zálohy, pokud není Prodávající schopen dostát plnění Smlouvy v plném rozsahu.

5.11. Kupující pozbývá nárok na navrácení zálohy, pokud je tato využita za účelem pořízení zboží Prodávajícím od dodavatele pro speciální účely Kupujícího, který si toto zboží od Prodávajícího vyžádal s nestandardními parametry, které nepodléhají standardní nabídce E-shopu, a je deklarováno jako zboží upravené na míru pro účely Kupujícího.  

5.12. V případě uhrazení zálohy Kupujícím Prodávajícímu za zboží speciálně upravené podle požadavků Kupujícího, deklarované jako zboží na míru, a následném odstoupení od Smlouvy před plněním, během plnění, nebo po úplném naplnění podstaty Smlouvy uzavřené s Prodávajícím, je záloha využita na náklady vzniklé ze zpracováním takto požadovaného plnění objednávky ve prospěch Prodávajícího a Kupujícímu v takovou chvíli nárok na vrácení zálohy zcela zaniká. 

 

6. Přepravní a dodací podmínky

6.1. Dodání zboží je možné výhradně těmito způsoby:

 • osobní odběr – zboží může převzít kupující po předchozí dohodě v sídle prodávajícího
 • zaslání prostřednictvím České pošty po celé ČR
 • zaslání přepravní společností nadrozměrné zásilky dle uvážení prodávajícího po celé ČR
 • dovoz firemním vozidlem po celé ČR

6.2. Cena přepravy se řídí cenou aktuální v den objednávky. Ceny dopravy jsou uvedeny na webové stránce Doprava a platba.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat společně s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození obalu).

6.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

6.5.Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, či e-mailovým kontaktem na adrese info@polsky-nabytek.cz společně s fotodokumentací, a to bezvýhradně ještě před další manipulací do obytného prostoru svépomocí, či bez asistence služby Výnos, kterou poskytuje Prodávající.

6.6 Dodatečná reklamace neúplné zásilky, nebo jejího vnějšího poškození nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že poškození vzniklo v rozporu se stanovenými Podmínkami a takto k reklamačnímu plnění přistupovat.

6.7. Prodávající má právo změnit zvolený způsob dodání zboží a to zejména z dodatečné povahy věci.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy (uzavřené distančním způsobem)

V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
 • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, případně může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

 • poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného online nelze od takové smlouvy odstoupit

7.1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právem kupujícího dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Za zboží upravené podle přání kupujícího se považuje veškeré zboží, u kterého nelze výběr definovat přímým výběrem varianty v objednávce.

7.3. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na email info@polsky-nabytek.cz. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu kupujícímu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním odstoupení od smlouvy na adresu Jan Bouda, Palackého 1988/78, 741 01 Nový Jičín.

7.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu věc bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.

Zboží má být vráceno v následující formě:

 • úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 • s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou)
 • s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
 • Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, odpovídajícím způsobem.

7.6. Prodávající není dle Občanského zákoníku povinen navracet částku za zboží, pokud není Kupujícím dodáno, nebo průkazně odesláno zboží, od jehož koupě Kupující odstupuje, na adresu Prodávajícího ve stavu výše popsaném.

7.7. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V opačném případě má Prodávající nárok považovat takové jednání Kupujícího jako nedovolené obohacení a snížit částku za zboží, od jehož koupě Kupující odstupuje, o běžnou hodnotu dárku.

7.8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • kupující použil věc ještě před objevením vady,
 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
 • kupující prodal věc ještě před objevením vady, spotřeboval ji nebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a uhradí prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

7.9. V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.10. Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy nemá nárok na odstoupení od zakoupených služeb, jejichž plnění již proběhlo, a to zejména v případě nákupu služeb výnosu či montáže.

 

8. Odpovědnost za vady

8.1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

8.2. Vada, která se projeví během tří (3) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

8.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, uplatňuje kupující jakožto reklamaci u Prodávajícího na adrese Palackého 1988/78, 741 01 Nový Jičín. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.4. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady.

8.5. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

8.6. V případě, že není možné zajistit opravu jiným způsobem, zajistí opravu prodávající. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).

8.7. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

8.8 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li
 • to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy

8.10. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

8.11. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.13. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.14. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.15. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

8.16. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

9. Bezpečnost a ochrana informací

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu a plnění Smlouvy s Kupujícím se řídí platnou legislativou o GDPR. Veškeré informace o zpracování osobních údajů je dále vyloženo v Podmínkách o ochraně osobních údajů.

Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu.

Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat následujícím způsobem:

 • odebráním souhlasu v klientské zóně webové stránky,
 • odhlášením odběru e-mailu kliknutím na odkaz v patičce obchodního sdělení,
 • odesláním e-mailové zprávy správci na adresu info@polsky-nabytek.cz se žádostí o odebrání souhlasu (tato zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy, pro kterou byl tento souhlas udělen), případně osobně v sídle společnosti s prokázáním totožnosti

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@polsky-nabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1. V případě vzniku sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

11.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

11.3. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

11.4. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2023